بازی اعداد ، خواندن ذهن شما


 
يک عدد بين 1 تا 63 انتخاب کنيد، من قادرم با 6 بار حدس زدن ذهن شمارو بخونم!!!


 

 

POWERED BY IRmmD - EP7.IR