مربع قرمز را با ماوس بگیرید و از برخورد آن با دیواره و مربعهای آبی جلوگیری کنید . اگر سی ثانیه دوام بیاورید شما یک نابغه هستید


POWERED BY IRmmD

برای دانلود نرم افزار و کد های بیشتر به سایت مراجعه کنید

www.ep7.ir